جمهوری آذربایجان و ادعاهای دروغین درباره تخریب آثار تاریخی توسط ارامنه

تاریخ 2012-06-10 21:48:06